Thursday, 31 March 2011

Các trường hợp bị thu hồi đất

Posted on 00:01 by nxt


Thứ hai, 23/11/2009, 11:46 GMT+7
Hai năm trước, chúng tôi về chung sống với con tại TP.HCM. Trước lúc đi, tôi có nhờ người trông coi 2.000m2 đất vườn tại Lâm Đồng.Xin hỏi nay chúng tôi trở về thì đất đã bị chính quyền thu hồi với lý do để hoang. Xin hỏi luật sư, việc thu hồi đất như thế có đúng pháp luật không? (Nguyễn Khải, Lâm Đồng)

- Trả lời:

Trường hợp của ông bà, căn cứ Điều 38, Luật Đất đai 2003 quy định, Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

- Nhà nước sử dụng đất (SDĐ) vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

- Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ, được nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ mà tiền SDĐ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu SDĐ;

- SDĐ không đúng mục đích, SDĐ không có hiệu quả;

- Người SDĐ cố ý hủy hoại đất; Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

- Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây: Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;

- Đất không được chuyển quyền SDĐ theo quy định của luật này mà người SDĐ do thiếu trách nhiệm để bị lấn,
chiếm;

- Cá nhân SDĐ chết mà không có người thừa kế;

- Người SDĐ tự nguyện trả lại đất; Người SDĐ cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước;

- Đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

- Đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền;

- Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền;

- Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

- Đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ SDĐ chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Theo đó, việc địa phương thu hồi đất của ông bà là có căn cứ pháp luật. Ông bà có thể liên hệ UBND huyện để xin cứu xét.

No Response to "Các trường hợp bị thu hồi đất"

Leave A Reply