Wednesday, 30 March 2011

Cấp giấy chứng nhận cho đất ở do cơ quan, đơn vị cấp

Posted on 23:57 by nxt


Thứ tư, 30/12/2009, 09:35 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi được cơ quan cấp cho một diện tích đất để ở từ năm 1995. Xin hỏi gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? (Trần Thanh Sơn)Trả lời:

Theo khoản 8 điều 14 Quy định ban hành theo Quyết định số 117 ngày 1/12/2009 của UBND TP Hà Nội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì cán bộ, nhân viên được cơ quan, tổ chức giao đất làm nhà ở hoặc bàn giao nhà ở sau khi thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trên đất được UBND TP giao trước ngày 1/7/2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận theo quy định sau:

1. Trường hợp diện tích hiện trạng đất ở đúng bản vẽ quy hoạch mặt bằng được phê duyệt (không vi phạm quy hoạch mặt bằng xây dựng) và phù hợp với quyết định giao đất của UBND TP thì được cấp giấy chứng nhận theo quy định sau:

- Trường hợp UBND TP giao đất trước ngày 15/10/1993 mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận:

- Trường hợp UBND TP giao đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp 50% tiềnsử dụng đất theo giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận.

2. Trường hợp vi phạm quy hoạch mặt bằng xây dựng và đã xây dựng nhà ở kiên cố thì UBND quận, huyện, thị xã xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, giao thông, đủ mặt bằng bố trí hạ tầng kỹ thuật trong nội bộ khu dân cư thì quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mặt bằng xây dựng theo hiện trạng đã xây dựng trước khi cấp giấy chứng nhận. Không điều chỉnh chỉ giới đường đỏ đã được công bố, cắm mốc; trường hợp điều chỉnh chỉ giới đường đỏ phải được sự thỏa thuận của Sở Quy hoạch kiến trúc.

Việc xử lý nghĩa vụ tài chính về đất đối với trường hợp được điều chỉnh quy hoạch theo hiện trạng xây dựng mà diện tích đất đang sử dụng lớn hơn diện tích đất được giao quy định như sau:

a. Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, nếu diện tích đất đang sử dụng lớn hơn diện tích được giao thì không phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích lớn hơn nằm trong hạn mức giao đất ở mức tối đa do UBND TP quy định tại điều 1 quyết định số 58 (nếu đã nộp tiền sử dụng đất) và phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở mới tối đa nêu trên theo giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận:

b. Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nếu diện tích đang sử dụng lớn hơn diện tích được giao thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích lớn hơn nằm trong hạn mức giao đất ở mới tối đa do UBND TP quy định tại điều 1 quyết định số 58 và 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở mới tối đa do UBND TP quy định tại điều 1 quyết định số 58 theo giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận cho đất ở do cơ quan, đơn vị cấp"

Leave A Reply