Wednesday, 30 March 2011

Cấp giấy chứng nhận cho đất ở ổn định, không có tranh chấp

Posted on 23:57 by nxt


Thứ tư, 30/12/2009, 09:33 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi đã sử dụng đất ổn định và được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp. Vậy trường hợp của gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải làm những thủ tục gì. (Nguyễn Văn Thắng)Trả lời:

Theo mục 6.1 khoản 6 điều 14 Quy định ban hành theo Quyết định số 117 ngày 1/12/2009 của UBND TP Hà Nội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không lấn chiếm, vi phạm quy hoạch, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc chưa có quy hoạch được phê duyệt tại thời điểm xét cấp giấy chứng nhận thì được cấp theo quy định sau đây:

a. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở do UBND TP quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở mức tối đa do UBND TP quy định tại điều 1 quyết định số 58; đối với diện tích ở thực tế ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất UBND TP quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận;

b. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có công trình xây dựng (không phải là nhà ở) thì phải xác định diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng. Người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất phi nông nghiệp theo giá đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cùng loại do UBND TP quy định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận; thời hạn sử dụng đất là lâu dài;

c. Đối với phần diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định tại mục 5.2 khoản 5 điều này.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận cho đất ở ổn định, không có tranh chấp"

Leave A Reply