Wednesday, 30 March 2011

Cấp giấy chứng nhận cho đất được giao hoặc trúng đấu giá

Posted on 23:47 by nxt


Thứ năm, 07/01/2010, 10:58 GMT+7
Hỏi: Tôi tham gia và đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất gần 100 m2 tại huyện Từ Liêm từ năm 2006. Xin hỏi tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm những thủ tục gì? (Trần Văn Hòa -Từ Liêm)Trả lời:

Theo điều 25 Quy định ban hành theo Quyết định số 117 ngày 1/12/2009 của UBND TP Hà Nội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtthì hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất kể từ ngày 1/7/2004 thực hiện như sau:

1. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã, hồ sơ gồm có:

a. Đơn xin cấp giấy chứng nhận (theo mẫu)

b. Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam;

c. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; văn bản công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất đã có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật) kèm theo bản vẽ thể hiện thửa đất được giao, thuê phù hợp quyết định giao đất, cho thuê đất;

d. Hợp đồng thuê đất (nếu thuộc đối tượng thuê đất) – bản sao chứng thực;

đ. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất theo quy định của pháp luật;

e. Văn bản xác nhận của UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (nếu thuộc trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

g. Văn bản xác nhận đã nộp đủ suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đối với trường hợp được thuê đất, giao đất Nhà nước đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật);

h. Biên bản bàn giao mốc giới do cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất lập (bản sao chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật);

i. Bản sao giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điều 10, điều 11 và điều 12 bản quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu) đã có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;

k. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm i khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

l. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận (nếu có).

2. Trình tự và thời gian xét cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

a. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, phòng TN&MT thẩm định, trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận;

Trường hợp chưa có biên bản bàn giao mốc giới do cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất lập hoặc chưa có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì trước khi thực hiện các công việc tại điểm này, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất, sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng và kiểm tra sự phù hợp với quyết định giao đất, cho thuê đất (thời gian trích đo không quá mười ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận).

b. Sau khi cấp giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã có trách nhiệm gửi số liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất và thông báo các khoản nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, cho thuê đất còn thiếu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; thông báo cho người được cấp giấy chứng nhận nộp nghĩa vụ tài chính (thời gian người xin cấp giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận);

c. Trong thời hạn không quá một ngày làm việc sau khi người cấp giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất, vào sổ cấp giấy chứng nhận và trao giấy chứng nhận cho người được cấp.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận cho đất được giao hoặc trúng đấu giá"

Leave A Reply