Thursday, 31 March 2011

Cấp giấy chứng nhận có quy định thời hạn giải quyết không?

Posted on 00:50 by nxt


Thứ năm, 27/08/2009, 09:59 GMT+7
Năm 2008 tôi đã nộp hồ sơ kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian trôi qua đến nay hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi vẫn chưa được xét duyệt.

Vậy tôi xin hỏi việc cấp giấy chứng nhận có quy định thời hạn giải quyết không? Nếu người có thẩm quyền giải quyết mà vi phạm về thời hạn có bị xử lý không?

H.T.H (Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định của Luật Đất đai về người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì: trong thời hạn không quá 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định mức nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; thông báo cho người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất biết.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nơi đã nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc xử lý người có thẩm quyền gây ra sự chậm trễ hoặc cản trở trong việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất được quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành sẽ bị xử lý như sau:

Những hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận từ ngày 1-11-2007 trở về sau mà không được cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn quy định của pháp luật, gây cản trở đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất thì người đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ có quyền khiếu nại đến thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có cán bộ, công chức gây ra sự chậm trễ đó. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có cán bộ, công chức bị khiếu nại có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy định.

Trường hợp của bác nộp hồ sơ năm 2008 nên xét thấy hồ sơ của mình là đúng và đầy đủ mà chưa được cấp giấy chứng nhận, bác có thể đối chiếu với quy định trên để khiếu nại theo quy định của pháp luật.

No Response to "Cấp giấy chứng nhận có quy định thời hạn giải quyết không?"

Leave A Reply