Wednesday, 30 March 2011

Chuyển quyền thuê đất để tiếp tục dự án đầu tư

Posted on 01:31 by nxt


Thứ sáu, 03/12/2010, 08:25 GMT+7
Hỏi: Đơn vị của tôi đã thuê đất để thực hiện sản xuất kinh doanh được 4 năm, nay muốn chuyển quyền thuê đất cho một đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có được coi là hợp pháp không? Hiện có văn bản nào quy định về vấn đề này? - Phạm Đức Thọ (email: phamducthond@gmail.com)
Trả lời:

Vì ông không nêu rõ việc đơn vị của ông có phải là tổ chức kinh tế không? Đơn vị của ông được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế? Hay là đơn vị ông thuê đất trong khu công nghiệp? Hay được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư? Đơn vị của ông muốn chuyển quyền thuê đất theo hình thức cụ thể nào?

Do vậy, nếu đơn vị của ông là tổ chức kinh tế, chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1, Điều 111, Luật Đất đai qui định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất. Theo đó, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất được quyền thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo qui định của pháp luật; được quyền bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê và chỉ được quyền cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Nếu đơn vị của ông được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, sau khi đã xây dựng xong kết cấu hạ tầng, thì được quyền cho đơn vị khác thuê lại, theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 111, Luật Đất đai.

- Nếu đơn vị của đơn vị ông thuê đất trong khu công nghiệp, theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Đất đai; Điểm a, khoản 1, Điều 119 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006) thì chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao cần phải có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

- Nếu đơn vị của ông được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, đã sản xuất kinh doanh được 4 năm, nay muốn chuyển quyền thuê đất cho một đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 111 Luật Đất đai, thì có thể thực hiện theo hình thức: bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

No Response to "Chuyển quyền thuê đất để tiếp tục dự án đầu tư"

Leave A Reply