Wednesday, 30 March 2011

Có được chuyển nhượng tài sản trên đất thuê?

Posted on 23:57 by nxt


Thứ hai, 28/12/2009, 16:39 GMT+7
Đất mà doanh nghiệp tôi đang sử dụng là đất thuê của Nhà nước để xây dựng trường mầm non tư thục. Hiện doanh nghiệp tôi muốn chuyển nhượng trường mầm non này cho doanh nghiệp khác.

Vậy khi chuyển nhượng tài sản thì có phải chuyển cả tài sản là trường mầm non và quyền thuê đất không?

Nếu tách riêng tài sản (trường mầm non) và quyền thuê đất thì tách như thế nào? Có được viết hóa đơn chuyển quyền thuê đất không? Cách tính thuế thu nhập của doanh nghiệp khi chuyển quyền thuê đất? (Quỳnh Trang)
- Trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 111 Luật đất đai, doanh nghiệp sử dụng đất dưới hình thức thuê chỉ có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.
Trong trường hợp trường của bạn được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành) mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất trong thời hạn đã trả tiền thuê đất (điểm đ khoản 1 điều 111 Luật đất đai).
Pháp luật đất đai hiện hành không quy định tách bạch tài sản - công trình xây dựng - trường mầm non tư thục với quyền thuê đất khi chuyển nhượng hoặc bán công trình xây dựng gắn liền với đất thuê.
Khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, trường của  bạn phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng nội dung đã tiến hành là bán tài sản - công trình xây dựng (trường mầm non tư thục) gắn liền với QSDĐ đất thuê.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:
Thu nhập
tính thuế
=
Thu nhập
chịu thuế
 -
Thu nhập được
miễn thuế
 +
Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định
Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản:
-  Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng.
Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thì tính theo giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản.
- Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm bàn giao bất động sản.
Trường hợp có thu tiền trước theo tiến độ thì thời điểm xác định doanh thu tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền. Bộ Tài chính hướng dẫn việc tạm nộp thuế quy định tại khoản này.
- Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ bao gồm các loại chi phí sau:
+ Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, cụ thể đối với đất Nhà nước thu tiền cho thuê đất thì giá vốn là số tiền cho thuê đất thực nộp ngân sách nhà nước;
+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;
+ Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất;
+ Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng;
+ Giá trị kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất;
+ Chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng bất động sản là 25% trừ trường hợp doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất ưu đãi theo quy định tại điều 15 nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

No Response to "Có được chuyển nhượng tài sản trên đất thuê?"

Leave A Reply