Wednesday, 30 March 2011

Di chúc có bắt buộc công chứng?

Posted on 20:44 by nxt


Thứ sáu, 14/05/2010, 15:39 GMT+7
Hỏi: Bố tôi mất vào năm 2008 và có để lại di chúc nhưng bản di chúc này không có chứng thực và cũng không có người làm chứng.

Xin cho hỏi di chúc của bố tôi có hợp pháp hay không?

(Lương Quang Đô- Đồng Nai)

- Trả lời:

Tại Điều 665 Bộ luật Dân sự có quy định về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng như sau:“Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này’’.

Căn cứ vào quy định trên, di chúc của bố bạn chỉ hợp pháp khi thoả mãn các điều kiện sau: Di chúc là do bố bạn tự viết. Nội dung của di chúc thoả mãn quy định định tại Điều 653 Bộ luật Dân sự:

1. Di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Đồng thời, việc lập di chúc cũng phải phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 652 Bộ luật Dân sự, đó là: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Do đó, di chúc bằng văn bản, không có chứng thực và người làm chứng của bố bạn vẫn có thể hợp pháp và có hiệu lực pháp luật khi thoả mãn các điều kiện nêu trên.

No Response to "Di chúc có bắt buộc công chứng?"

Leave A Reply