Wednesday, 30 March 2011

Diện tích đất dôi dư so với giấy chứng nhận xử lý thế nào?

Posted on 23:47 by nxt


Thứ hai, 11/01/2010, 10:58 GMT+7
Hỏi: Vợ chồng tôi mua một diện tích đất từ năm 1995 và đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gần đây, tôi muốn bán mảnh đất này nhưng khi đo lại thấy thừa ra mấy m2 so với giấy chứng nhận.Xin hỏi trường hợp phần diện tích dôi dư như vậy sẽ xử lý thế nào? (Nguyễn Văn Khánh - Từ Liêm)

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ điều 38 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai thì trường hợp có biến động về đất đai người sử dụng đất phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi về việc sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

b) Người sử dụng đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất;

d) Chuyển mục đích sử dụng đất…

Theo quy định tại điều 46 Luật Đất đai năm 2003 thì việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp diện tích đất của gia đình ông đã cấp giấy chứng nhận nay đo lại thấy thừa ra mấy mét, nếu đúng như quy định tại điểm b, khoản 2, điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP là có sự thay đổi về diện tích thửa đất nên ông cần phải thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất để xác định chủ quyền, sau đó phần diện tích thừa ra này ông có quyền chuyển nhượng hợp pháp.

No Response to "Diện tích đất dôi dư so với giấy chứng nhận xử lý thế nào?"

Leave A Reply