Thursday, 31 March 2011

Hướng dẫn việc xin cấp sổ đỏ

Posted on 00:53 by nxt


Thứ bẩy, 08/08/2009, 08:58 GMT+7
Xin hỏi những hướng dẫn mới nhất về việc cấp sổ đỏ cho những thửa đất gặp khó khăn chưa thể chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn TP.HCM (cụ thể là trên địa bàn quận Thủ Đức).

Bach Nguyen (vanbach233@... )

Trả lời:

Theo thư trình bày thì câu hỏi của ông/bà liên quan đến điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm hiện nay.

Hiện quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề trên gồm có:

- Khoản 1 điều 36 Luật đất đai quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản;

b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;

c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

- Khoản 2 điều 36 Luật đất đai quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại khoản 1 điều 36 nêu trên thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất hay ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

- Điều 133 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ (gọi tắt là NĐ 181) quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với trường hợp đất không phải xin phép thì nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được xem xét giải quyết.

- Điều 134 NĐ 181 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với trường hợp đất phải xin phép, thì người sử dụng đất là cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ tại phòng tài nguyên và môi Trường nơi có đất, hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay một trong các loại giấy tờ sử dụng đất duy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai (nếu có).

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên - môi trường sẽ xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, hay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Cơ quan tài nguyên - môi trường có trách nhiệm trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất…

Điều đó có nghĩa đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, ví dụ: từ đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng đất là đất xây dựng nhà ở, thì một trong những điều kiện cần phải có là thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là đất ở.

Do đó, kể từ khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2004 cho đến nay, chưa có quy định nào khác thay đổi điều kiện về tính phù hợp quy hoạch trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu trên.

No Response to "Hướng dẫn việc xin cấp sổ đỏ"

Leave A Reply