Wednesday, 30 March 2011

Điều kiện và thủ tục thế chấp nhà ở?

Posted on 21:43 by nxt


Thứ sáu, 12/03/2010, 13:36 GMT+7
Hỏi: Tôi đang dự định thế chấp căn nhà của mình tại một tổ chức tín dụng để vay tiền. Xin luật sư cho biết các điều kiện và thủ tục về thế chấp nhà ở?_Hoàng Minh Hùng (HÓC MÔN, TP.HCM)- Trả lời:

Điều 114, Luật Nhà ở 2005 quy định về điều kiện thế chấp nhà ở: Chủ sở hữu nhà ở được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp tại một tổ chức tín dụng.

Thủ tục thế chấp nhà ở quy định tại Điều 60 Nghị định 90/2006: Việc thế chấp nhà ở phải thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng thế chấp phải thể hiện các nội dung quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở và tuân thủ các quy định tại Mục 8 Chương V của Luật Nhà ở; Ngay sau khi ký kết hợp đồng thế chấp, bên nhận thế chấp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở nếu bên thế chấp là tổ chức, thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nếu bên thế chấp là cá nhân biết về việc thế chấp.

Trong thông báo phải nêu rõ tên chủ sở hữu nhà ở, địa chỉ nhà ở thế chấp và thời gian thế chấp; Sau khi bên thế chấp thanh toán đủ nghĩa vụ cho bên nhận thế chấp hoặc trường hợp nhà ở thế chấp được phát mãi để thanh toán nghĩa vụ thế chấp thì bên nhận thế chấp phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở biết về việc đã giải chấp hoặc nhà ở thế chấp được xử lý phát mãi.

No Response to "Điều kiện và thủ tục thế chấp nhà ở?"

Leave A Reply