Sunday, 27 March 2011

Khái niệm về đất trồng cây lâu năm, Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và cách tính thu tiền sử dụng đất

Posted on 21:22 by nxt

Câu hỏi:
Xin tư vấn giúp tôi:

Đất trồng cây lâu năm có hạn sử dụng đất đến năm 2050 nghĩa là sao? Và muốn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm diện tích 5x26m sang đất xây dựng thì cần làm những thủ tục gì? Chi phí bao nhiêu?

Xin chân thành cám ơn! Vũ Văn Chiến


Công ty Luật Thiên Bình (Libra) trả lời:
Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành:

1. Khái niệm về đất trồng cây lâu năm:

Theo cách phân loại đất được quy định tại Điều 13, Luật Đất đai thì đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp. 

2. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất:

Đất xin chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (*). Ngoài ra, còn phải đáp ứng được diện tích đất ở tối thiểu cho phép tách thửa tại địa phương nơi có đất.

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (nếu có). Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Quận, huyện nơi có đất.

3. Về nghĩa vụ tài chính: 

Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệnh giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (**). Và giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất khi được cấp GCN hoặc theo mục đích sử dụng của đất sau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp GCN, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(***)

Để biết rõ hơn về thủ tục hành chính và cách tính thu tiền sử dụng đất bạn có thể liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và cơ quan thuế tại nơi có đất.

(*) Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

(**) Điểm b, khoản 2, Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

(***) Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

No Response to "Khái niệm về đất trồng cây lâu năm, Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và cách tính thu tiền sử dụng đất"

Leave A Reply