Wednesday, 30 March 2011

Ranh giới bất động sản liền kề

Posted on 02:25 by nxt


Thứ năm, 09/09/2010, 09:00 GMT+7
Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết ranh giới bất động sản liền kề được pháp luật dân sự quy định thế nào?
Trần Văn Minh (Minh Tân - Phú Xuyên).

- Trả lời:

Điều 265 Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS 2005) quy định nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản như sau:

- Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

- Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

 - Người sử dụng đất chỉ trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Trong trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung; không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách.

No Response to "Ranh giới bất động sản liền kề"

Leave A Reply