Thursday, 31 March 2011

Thu hồi đất khi hết hạn sử dụng

Posted on 02:07 by nxt


Thứ ba, 11/11/2008, 10:13 GMT+7
Hỏi: Tôi sống tại Đà Nẵng, được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 10-2008. Diện tích đất: 1.817 m2, hình thức sử dụng + sử dụng riêng: 1.817m2 + sử dụng chung: 0 m2; mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn 200 m2; đất trồng cây hàng năm khác: 1.617m2 .

Thời hạn sử dụng đất: đất ở nông thôn: lâu dài; đất trồng cây hàng năm khác: đến tháng 3-2016. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác.
Tôi muốn biết thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm khác được cấp là đúng hay sai? Theo Phòng Tài nguyên & môi trường huyện giải thích thì thời gian Nhà nước giao đất trồng cây hàng năm là 25 năm tính từ năm 1991 khi tôi nhận chuyển nhượng.
Thửa đất trên khi bị giải tỏa trước tháng 3-2016 thì diện tích đất trồng cây hàng năm khác có được nhận tiền đền bù giải tỏa không? Nếu giải tỏa sau tháng 3-2016 thì diện tích đất trồng cây hàng năm khác xử lý như thế nào theo quy định pháp luật? Đất trồng cây hàng năm khác ở đây có phải là đất vườn, đất khuôn viên không?
ngo syminh (ngosyminh@...)
- Trả lời:
Theo quy định của pháp luật, đất trồng cây hàng năm khác là loại đất sử dụng có thời hạn  20 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Nếu đất được giao trước ngày 15-10-1993 thì thời hạn được tính từ ngày 15-10-1993 (khoản 1 điều 67 Luật đất đai).
Theo Luật đất đai hiện hành, nếu phần đất trồng cây hàng năm khác của ông được thu hồi trong thời hạn sử dụng đất (trước tháng 3-2016) thì ông sẽ được bồi thường (điều 42 Luật đất đai). Trường hợp này cũng tương tự việc ông được Nhà nước xét tiếp tục giao đất cho ông sử dụng khi hết thời hạn sử dụng đất (sau tháng 3-2016) mà bị thu hồi đất.
Theo Luật đất đai hiện hành, vào thời điểm Nhà nước xem xét việc gia hạn thời gian sử dụng đất của ông (tiếp tục giao đất khi hết hạn) mà tại vị trí đất của ông có quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt không phải là đất nông nghiệp, hay nói cách khác là Nhà nước cần phải thu hồi đất để thực hiện quy hoạch mới thì ông không được tiếp tục giao đất khi hết thời hạn vào tháng 3-2016 (khoản 1 điều 67 Luật đất đai).
Do vậy, đất của ông phải được thu hồi theo khoản 10 điều 38 Luật đất đai. Đây là một trong những trường hợp thu hồi đất mà không phải bồi thường được quy định tại điểm a khoản 1 điều 43 Luật đất đai.

No Response to "Thu hồi đất khi hết hạn sử dụng"

Leave A Reply