Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Posted on 21:37 by nxt


Thứ ba, 13/04/2010, 14:00 GMT+7
Hỏi: Tôi muốn góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất có được không? Thủ tục như thế nào?- Trả lời:

Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1- Bên góp vốn bằng (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất nộp một bộ hồ sơ theo quy định sau:

a) Trường hợp góp vốn bằng QSD và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: Hợp đồng góp vốn bằng QSD và tài sản gắn liền với đất; Giấy tờ về QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

b) Trường hợp góp vốn bằng QSDĐ, hồ sơ gồm có: Hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ; Giấy tờ về QSD theo quy định.

c) Trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất; Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định; Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.

2- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký QSD có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp phải cấp giấy chứng nhận ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất hoặc góp vốn hình thành pháp nhân mới đối với một phần thửa đất;

b) Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp góp vốn mà không hình thành pháp nhân mới hoặc thực hiện thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp còn lại;

c) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND xã, thị trấn để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, thị trấn sau khi người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

No Response to "Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất"

Leave A Reply