Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất

Posted on 23:47 by nxt


Thứ năm, 07/01/2010, 08:44 GMT+7
Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất? (Nguyễn Văn Mão - Tiền Giang)Trả lời:

Bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng, cho nộp một bộ hồ sơ theo quy định như sau:

Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm:

Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế, nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng, cho hoặc hợp đồng tặng, cho hoặc quyết định tặng, cho đối với trường hợp nhận tặng, cho); giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng).

Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng, cho quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm:

Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế, nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng, cho hoặc hợp đồng tặng, cho hoặc quyết định tặng, cho đối với trường hợp nhận tặng, cho); giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở).

Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng, cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm:

Văn bản giao dịch về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế, nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng, cho hoặc hợp đồng tặng, cho hoặc quyết định tặng, cho đối với trường hợp nhận tặng, cho); giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng).

Trường hợp bên chuyển nhượng, tặng, cho là chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì phải có văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng, cho tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và thực hiện thủ tục trình cấp giấy chứng nhận và trao cho người được cấp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

No Response to "Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất"

Leave A Reply