Thursday, 31 March 2011

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Posted on 00:00 by nxt


Thứ tư, 25/11/2009, 10:32 GMT+7
Hỏi: Nhà tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do sơ xuất nên đã bị mất. Xin hỏi thủ tục để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó? (Nguyễn Văn Phương - Đống Đa)- Trả lời:

Thủ tục để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo của mình.

b) Sau khi nhận đơn khai báo, cán bộ địa chính cấp xã, phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất; ghi việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ địa chính;

- Chuyển đơn khai báo lên cơ quan Địa chính thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.

c) Sau khi nhận được khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan Địa chính cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi việc mất giấy chứng nhận vào sổ địa chính và dừng việc đăng ký biến động liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất.

d) Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không tìm thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan Địa chính thuộc UBND cấp có thẩm quyền trình UBND cùng cấp ra quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; chỉnh lý sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông báo cho cơ quan quản lý sổ địa chính ở các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu người sử dụng đất tìm thấy giấy chứng nhận đã mất thì phải nộp cho UBND cấp xã - nơi có đất chuyển về cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hủy bỏ.

No Response to "Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

Leave A Reply