Wednesday, 30 March 2011

Trình tự thu hồi đất để xây dựng nhà chung cư cao tầng

Posted on 23:41 by nxt


Thứ năm, 25/02/2010, 09:34 GMT+7
Hỏi: Tôi là một trong số hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất theo qui hoạch của UBND thành phố để xây dựng nhà chung cư cao tầng.Nay tôi muốn hỏi về trình tự thu hồi đất để xây dựng nhà chung cư cao tầng như thế nào? (Nguyễn Quang Trung - Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Trả lời:

Khi có qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất. Trước tiên phải xác định được cơ quan Nhà nước có thẩm quyến thu hồi đất (điều 44 - Luật Đất đai 2003). Trình tự thu hồi đất được tiến hành như sau: Căn cứ vào khoản 1, điều 49 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện ban hành văn bản về chủ trương thu hồi đất. UBND cấp huyện  nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm chỉ đạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các qui định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai chủ trương thu hồi đất tại trụ sở và các điểm sinh hoạt khu dân cư… (khoản 3, điều 44 - Luật Đất đai). Căn cứ vào văn bản của UBND nêu tại khoản 2, điều 49 Nghị định 84/2007/NĐ-CP, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi (điều 50 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải  phóng mặt bằng có trách nhiệm thông báo cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi; dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…(điều 52 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Sau 20 ngày, kể từ ngày thông báo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND có trách nhiệm xem xét, ký quyết định thu hồi đất

Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chung của UBND cấp tỉnh qui định tại điểm c, khoản 1, điều 53 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP, UBND cấp huyện quyết định thu hồi từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình.

Quyết định thu hồi phải được gửi tới người có đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã kể từ ngày UBND cấp xã nhận được quyết định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi (điều 53 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

No Response to "Trình tự thu hồi đất để xây dựng nhà chung cư cao tầng"

Leave A Reply