Friday, 25 March 2011

Vay ngoại tệ phải chứng minh có nguồn trả nợ

Posted on 22:08 by nxt

Ảnh minh họa
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

Ngày 24/3/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo Thông tư này, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn:

(i) Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh, mua của tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác được cam kết bằng văn bản;

(ii) Cho vay ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu xuất khẩu; trường hợp khách hàng vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu vốn này để sử dụng trong nước, thì khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot);

(iii) Cho vay các nhu cầu vốn bằng ngoại tệ khác ngoài các quy định trên phải được chấp thuận bằng văn bản của Thống đốc NHNN.

Tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng vay là người cư trú phải theo quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về cho vay, quản lý ngoại hối, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải báo cáo NHNN về dư nợ cho vay bằng ngoại tệ hàng tháng theo phụ lục kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/5/2011 và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Thống đốc NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú, Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 về bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008.

Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng vay thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó.

No Response to "Vay ngoại tệ phải chứng minh có nguồn trả nợ"

Leave A Reply