Friday, 1 April 2011

Chuyển nhượng đất bằng giấy tay qua nhiều đời chủ

Posted on 02:52 by nxt


Thứ bẩy, 21/08/2010, 08:52 GMT+7
Hỏi: Tôi có một trường hợp xin được giải đáp. Đất do ông A sử dụng sang nhượng cho bà B năm 1992 (không rõ loại đất) có xác nhận chữ ký 2 bên của UBND phường, gia đình bà B sang nhượng cho ông C năm 1996 không có xác nhận của địa phương.

Năm 1999 ông C lại sang nhượng cho bà D. Bà D có đăng ký kê khai nhà đất năm 1999 sau đó lại bán cho ông E không rõ năm sang nhượng, năm 2002 ông E lại bán cho bà F. Tất cả các trường hợp sang nhượng kể từ bà B trở đi đều không có xác nhận của địa phương. Diện tích xác minh năm 2003 nhỏ hơn 30m2.

Năm 2000 Thủ tướng đã có quyết định giao đất cho một Công ty để đầu tư trong đó có phần đất của F. Dự án đền bù theo Nghị định 22/NĐ - CP ngày 24/4/1998 của Chính Phủ.

Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này khi làm quyết định đền bù thì ông hay bà nào được đền bù? vì sao?

Xin chân thành cảm ơn!
(ggddcc828794@yahoo.com.vn)
- Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 42 LĐĐ năm 2003 quy định: Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có GCNQSDĐ hoặc đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ theo quy định tại điều 50 của LĐĐ thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 điều 43 của LĐĐ (Ví dụ: sử dụng đất không đúng mục đích; người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; đất bị lấn chiếm; người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước; đất được giao có thời hạn mà không gia hạn khi hết hạn;…)

Theo quy định tại khoản 6 điều 50 LĐĐ 2003: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điếu này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/101993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/7/2004), nay được UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được cấp GCNQSDĐ

Như vậy, bạn phải kiểm tra lại miếng đất đó có được cấp GCNQSDĐ hay không và người nào được cấp thì người đó sẽ được nhận đền bù.

No Response to "Chuyển nhượng đất bằng giấy tay qua nhiều đời chủ"

Leave A Reply