Friday, 1 April 2011

Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất

Posted on 01:53 by nxt


Thứ ba, 19/10/2010, 15:25 GMT+7
Hỏi: Tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất do ông Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện ký.
Do việc bồi thường chưa thỏa đáng nên tôi có ý định khiếu nại nhưng phân vân không biết khiếu nại quyết định thu hồi đất thì khiếu nại quyết định của UBND hay khiếu nại quyết định của ông chủ tịch UBND, và khi khởi kiện thì kiện quyết định của UBND hay ông chủ tịch vì hiện nay ông chủ tịch ký quyết định đó đã thôi giữ chức vụ chủ tịch.
N.Đ.S (Mỹ Đức, Hà Nội)

- Trả lời:

Theo hướng dẫn của NQ04/2006 HĐ-TPTANDTC ngày 4-8-2006, căn cứ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 6 Điều 4 của Pháp lệnh thì người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc bị khiếu kiện.

Để xác định đúng người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc đó, người ký quyết định đó là người có thẩm quyền, chức danh, chức vụ cụ thể mà theo quy định của pháp luật những người đó mới làm xuất hiện đối tượng khởi kiện hành chính, ví dụ: Trong điều 29 của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính có qui định cho chủ tịch UBND huyện có quyền xử phạt hành chính vì vậy trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu bị khiếu kiện thì người bị kiện là cá nhân ông Chủ tịch, còn trong trường hợp quyết định hành chính qui định phải do một tổ chức hay một đơn vị hành chính ở địa phương quyết định như quyết định thu hồi đất của ông thì phải do UBND cấp huyện trở lên mới có chức năng thu hồi (Điều 39 Luật Đất đai) lúc này ông Chủ tịch UBND chỉ là người đại diện thay mặt chính quyền địa phương được pháp luật cho phép ký quyết định, vì vậy đối tượng khiếu kiện là quyết định thu hồi đất của UBND huyện.

Trong trường hợp người ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính đã chuyển công tác đi nơi khác hoặc về hưu... mà quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó bị khiếu kiện, thì người được bầu, được cử, được bổ nhiệm... thay chức vụ, chức danh của người đó phải kế thừa quyền và nghĩa vụ, có nghĩa chính là người bị kiện,vì vậy việc ông chủ tịch đã thôi giữ chức vụ cũng không ảnh hưởng đến khiếu kiện của ông. Khi ông có đủ căn cứ, làm đúng thủ tục khiếu nại, nếu không thỏa đáng, ông có quyền khởi kiện ra tòa án để xét xử.

No Response to "Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất"

Leave A Reply