Friday, 1 April 2011

Xử lý tranh chấp đất đai khi đo đạc

Posted on 01:50 by nxt


Thứ bẩy, 04/12/2010, 08:28 GMT+7
Hỏi: Gần đây nhà nước có đo đạc lại đất để cấp sỏ đỏ mới. Trước đây nhà tôi có sang cho người khác một thửa đất có chiều ngang là 40m đã có cọc đất nhiều năm. Nhưng khi địa chính tỉnh xuống đo đạc thì lại nói mảnh đất ấy thiếu mất 3m còn mảnh đất của nhà tôi thì dư 6m nên muốn nhà tôi cắt 3m cho họ.
Tôi không đồng ý họ bèn gửi đơn kiện. Tôi không biết xử lý thế nào, mong luật sư giải đáp giúp tôi?

Xin chân thành cảm ơn!
[giotletrongmua96@gmail.com]

Trả lời:

Qua thư bạn mô tả, chúng tôi nhận thấy rằng, nguyên nhân chính xảy ra tranh chấp giữa các bên chính là việc xác định ranh giới thửa đất.

Để giải quyết vấn đề này, theo chúng tôi, để làm cơ sở giải quyết vụ việc, bạn cần căn cứ vào hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng đã được các bên xác lập. Theo đó:

- Nếu trong giấy tờ chuyển nhượng các bên có quy định “điểm mốc” là cơ sở để tính diện tích, ranh giới chuyển nhượng, thì các bên căn cứ vào đó xác lập quyền sở hữu.

- Nếu các bên không quy định “điểm mốc”, nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng có ghi rõ “chiều ngang là 40m” thì bạn phải có nghĩa vụ thực hiện việc chuyển giao theo quy định tại Điều 713, Bộ luật Dân sự 2005.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng: nếu hợp đồng được các bên xác lập trái pháp luật (mua bán bằng giấy tay khi đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu một cách hợp lệ), khi có tranh chấp xảy ra, giao dịch đó sẽ bị xem vô hiệu và các bên có nghĩa vụ hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi làm cho giao dịch vô hiệu phải có nghĩa vụ bồi thường.

Ngoài ra, nguyên tắc xử lý khi có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, tại điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định như sau:

1. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo số liệu diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không được truy nhận số tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) đối với phần diện tích ít hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau:

a. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;

b. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai;

c. Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì sẽ không được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất đó.

No Response to "Xử lý tranh chấp đất đai khi đo đạc"

Leave A Reply